Algemene bepalingen

Deze webshop (www.umaii.be) (hierna de “Webshop”) wordt beheerd door de Sigma bv handelend onder de handelsnaam “Umaii”, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder nummer  0456.580.384, met maatschappelijke zetel te 2070 Burcht, Kerkplein 25/0101.

De contactgegevens van Umaii zijn:

Telefoonnummer:        +32 (0)477.310.319

E-mailadres:                sales@umaii.be

Huidige algemene verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) worden overeengekomen tussen Umaii (“de Verkoper”) en elke natuurlijke persoon die optreedt met een doel dat niet valt binnen het kader van zijn commerciële, industriële, artistieke of professionele activiteit en die wenst een aankoop te doen via de webshop (de “Klant”) (hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd).

De plaatsing van een bestelling via de webshop veronderstelt de voorafgaande consultatie en volledige aanvaarding door de Klant van deze Verkoopvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de webshop. De Partijen komen overeen dat hun relatie onderworpen is aan deze Verkoopvoorwaarden.

Umaii behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving, aan te passen door het publiceren van een nieuwe versie op de webshop. De Verkoopvoorwaarden mogen onder geen enkele omstandigheid aangepast worden door de Klant. De versie van de Verkoopvoorwaarden die geldt is deze die op de webshop beschikbaar was ten tijde van het plaatsen van de bestelling door de Klant.

Indien een of meerdere bepaling(en) van de Verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard op basis van een Belgische wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing, blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden gelden.

Bestellingen kunnen geplaatst worden in het Frans, Nederlands of Engels.

Van zodra een bestelling is afgerond, wordt een samenvatting gezonden naar het e-mailadres dat door de Klant wordt opgegeven, zodat de Klant deze kan bewaren. De bestelling wordt eveneens gearchiveerd door Umaii.

Artikel 1.             De Klant

Om op geldige wijze een bestelling te doen via de webshop, dient de Klant ten minste 18 jaar te zijn en rechtsbekwaam zijn of, indien de Klant nog geen 18 jaar is, ouderlijke toestemming hebben om een bestelling te plaatsen via de webshop. De Klant verklaart dus dat hij de nodige bekwaamheid heeft om een overeenkomst te sluiten en niet onder bewind staat. Umaii behoudt zich het recht voor om de Klant te verzoeken om bewijs te bezorgen van zijn leeftijd of ouderlijke toestemming en om de bestelling van de Klant niet te voldoen indien de Klant nalaat om het gevraagde bewijs te leveren.

Wanneer de Klant aan Umaii, via de webshop, informatie bezorgt die noodzakelijk is voor de levering en facturatie van de producten die op de webshop worden weergegeven, dient de Klant ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat en compleet is. Indien er een fout voorkomt in de contactgegevens van de ontvanger, kan Umaii niet aansprakelijk worden gehouden indien zij bewijst dat het onmogelijk was om de bestelde Producten [zoals hieronder gedefinieerd] te leveren.

Umaii behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren (met terugbetaling) indien zij vermoed dat deze niet voldoet aan voormelde voorwaarden, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Artikel 2.             Producten

De producten van UMAII of enig ander product dat te koop wordt aangeboden door Umaii (hierna de “Producten”), zijn deze die op de webshop worden weergegeven op de datum van consultatie van de webshop door de Klant. Umaii draagt er zorg voor om de Producten op de webshop op een zo accuraat mogelijke wijze te presenteren en te beschrijven.

Afbeeldingen en beschrijvingen van de Producten zijn echter enkel ter indicatie en zijn niet contractueel bindend. Umaii is niet aansprakelijk voor enige fouten of vergissingen bij de presentatie van de Producten. Umaii zal bestellingen van de Klant voldoen zolang de voorraad strekt en zal haar best doen om ervoor te zorgen dat de Producten die te koop worden aangeboden op de webshop beschikbaar zijn in voorraad.

Artikel 3.             Bestellingen

De Klant erkent uitdrukkelijk dat de plaatsing van een bestelling een betalingsverbintenis inhoudt.

Van zodra betaling werd verricht (zie Artikel 6), zal de Klant een e-mail ontvangen van Umaii waarin ontvangst van de bestelling wordt bevestigd met een samenvatting van de bestelling. Dit bericht zal gezonden worden naar het e-mailadres dat door de Klant wordt opgegeven.

Artikel 4.             Beschikbaarheid

Indien één of meerdere Product(en) besteld door de Klant tijdelijk of permanent onbeschikbaar zou zijn, ondanks de inspanningen van Umaii, of indien de initieel opgegeven leveringstermijn met meer dan acht (8) dagen wordt overschreden (behalve in geval van overmacht), zal Umaii de Klant hiervan per e-mail informeren.

In dat geval zal de Klant de mogelijkheid hebben om zijn bestelling aan te passen of te annuleren door een e-mail te zenden naar sales@umaii.be binnen vijftien (15) werkdagen na geïnformeerd te zijn over de vertraging door Umaii. Desgevallend, verbindt Umaii zich ertoe om zo snel mogelijk, en niet later dan vijftien (15) dagen na wijziging of annulering van de bestelling, het door de Klant reeds betaalde bedrag terug te betalen aan de Klant.  Er zullen geen bijkomende bedragen worden betaald door Umaii aan de Klant.

Artikel 5.             Prijzen

De prijzen van de Producten worden op de Webshop weergegeven in euro (€) voor leveringen in Europa, en omvatten alle taksen. De leveringskosten of mogelijke importtaksen die niet redelijkerwijze vooraf kunnen berekend worden overeenkomstig artikel VI.45, 5° van het Wetboek Economisch Recht, zijn niet in de prijs inbegrepen.

Leveringskosten hangen af van de plaats naar waar de Producten worden gezonden. Deze worden automatisch berekend en worden uitdrukkelijk weergegeven in de samenvatting van de bestelling, voorafgaand aan de betaling door de Klant. 

In geval van herroeping, zullen de kosten om de Producten terug te zenden door de Klant gedragen worden (zie Artikel 10).

In geval van promoties en kortingen, zullen deze op de bestelling van de Klant worden toegepast indien de Klant voldoet aan de toepassingscriteria en de promotiecode(s) correct ingeeft.

Umaii behoudt zich het recht voor om de prijzen die op de webshop worden weergegeven te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving vereist is. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant zijn deze die weergegeven zijn op de webshop ten tijde van de bestelling door de Klant.

Artikel 6.             Betaling

De Webshop laat beveiligde betalingen toe via Bancontact, Visa, Mastercard en Maestro, Belfius Direct Net, iDEAL, ING Home’Pay, KBC/CBC Betaalknop, 

Er worden geen bankgegevens opgeslagen op de server, en Umaii heeft geen toegang tot bankgegevens van de Klant: betalingen worden verricht via een extern platform, Woo commerce, dat een verhoogd niveau van beveiliging voor transacties via de Webshop garandeert.

Indien de Klant betalingen wenst te doen met een buitenlandse credit of debit kaart, dient de kaart geautoriseerd te zijn voor internationale transacties. Enige commissie of kost naar aanleiding van de betaling waarvoor de Klant wordt gefactureerd, zal door de Klant gedragen worden. De Klant garandeert aan Umaii dat hij gerechtigd is om de bankkaart te gebruiken om de betaling te verrichten.

Het totale bedrag dat voor de bestelling dient te worden betaald wordt weergegeven voor de Klant op de webpagina die zijn “winkelmand” samenvat, i.e. alle producten die in de bestelling zijn opgenomen. Alvorens over te gaan tot betaling, heeft de Klant dus de mogelijkheid om online de details te verifiëren van zijn bestelling en de totale prijs daarvan en om mogelijke fouten te corrigeren die hij zou hebben begaan bij het plaatsen van de bestelling.

Van zodra de bestelling is geplaatst door de Klant, wordt de bestelling gevalideerd en wordt deze definitief, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht zoals opgenomen in Artikel 10.

De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord dat de mededeling van zijn bankgegevens (volledige naam, kaartnummer, vervaldatum en CVC nummer) gelijk staat met de toestemming om zijn rekening te debiteren met het totale bedrag dat verschuldigd is voor de bestelling.

In principe, wordt de rekening van de Klant slechts gedebiteerd wanneer de bestelling naar de Klant wordt verzonden, om te vermijden dat de Klant wordt aangerekend voor een Product dat niet onmiddellijk beschikbaar is.

Artikel 7.             Eigendom

Umaii behoudt de eigendom op de Producten tot wanneer zij volledige betaling ontvangt van alle facturen, met inbegrip van kosten en taksen.

Artikel 8.             Levering

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat door de Klant wordt opgegeven wanneer hij de bestelling via de Webshop plaatst.

Indien de levering niet kan plaatsvinden of indien de Klant de levering annuleert, wordt de bestelling teruggezonden naar Umaii, en zal de Klant terugbetaald worden binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de bestelling door Umaii.

Umaii zal niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering door externe transporteurs, zonder afbreuk te doen aan enig recht dat de Klant tegenover hen zou hebben (overeenkomstig artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht).

Indien rechtstreekse aansprakelijkheid van Umaii wordt opgeworpen, is Umaii, geheel of gedeeltelijk, bevrijd van aansprakelijkheid indien zij het bewijs voorlegt dat de wanprestatie van de overeenkomst met de Klant toerekenbaar is aan de Klant of het gevolg is van een onvoorzienbare en onvermijdelijke handeling van een derde of van overmacht.

Artikel 9.             Leveringstermijn

Na ontvangst van betaling van de bestelling, zal Umaii het nodige doen om deze te verwerken en de bestelde producten zo snel mogelijk te verzenden.

Leveringstermijnen kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming dat door de Klant wordt geselecteerd en het tijdstip waarop de bestelling wordt geplaatst. In het algemeen, zullen leveringstermijnen – behalve in uitzonderlijke gevallen – niet langer duren dan (8) dagen vanaf de dag nadat de bestelling werd betaald door de Klant en ontvangen door Umaii, van maandag tot vrijdag vóór 12u.

Leveringstermijnen zijn afhankelijk van (1) de verwerkingstijd door Umaii, (2) leveringstijden van de transporteur en (3) douane inklaring.

Verwerkingstijd

In het merendeel van de gevallen en louter ter indicatieve titel, dient te worden genoteerd dat de Producten door Umaii worden verzonden binnen twee werkdagen na plaatsing van de bestelling.

Leveringstijden van de transporteur

Umaii verzendt bestellingen via Sendcloud die voornamelijk werken met BPost en DPD, of via een extern transportbedrijf.

Douane inklaring

Voor leveringen buiten de EU, wordt douane inklaring desgevallend verricht door externe koerierdiensten alvorens de producten fysiek aankomen.

Artikel 10.           Herroepingsrecht

De Klant beschikt over een wettelijke termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Klant (om zijn bestelling te herroepen, zonder motiveringsverplichting. 

Om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van het teruggezonden Product, dient de Klant, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen en alvorens de Producten terug te verzenden, Umaii in kennis stellen van zijn beslissing om zijn bestelling te herroepen, door een duidelijk verzoek tot herroeping of annulatie in te dienen via uw accountpagina > bestellingen > klik bij het betreffende order onder het kopje ‘acties’ op ‘annuleren’.

Umaii bevestigt ontvangst van het verzoek tot terugzending met een e-mail.

De Producten dienen op kosten van de klant te worden teruggezonden in hun originele staat en verpakking aan: Transport Dehertogh, Puursesteenweg 343 te 2880 Bornem.

Umaii zal de door haar ontvangen betalingen van de Klant terugbetalen, met inbegrip van, indien van toepassing, leveringskosten, indien de Klant de bestelling volledig terugzendt. De kosten om de bestelling terug te zenden aan Umaii zullen echter door de Klant worden gedragen. Indien van toepassing, zullen deze kosten worden afgetrokken van het totaalbedrag dat door Umaii aan de Klant zal worden teruggestort.

De teruggezonden Producten zullen terugbetaald worden door overschrijving op de bankrekening die gedebiteerd werd om de bestelling te plaatsen binnen een termijn van veertien (14) dagen na datum waarop Umaii in kennis wordt gesteld van de beslissing van de Klant om de bestelling te herroepen, overeenkomstig voormelde bepalingen. Umaii kan echter de terugbetaling uitstellen tot effectieve terugzending van de Producten naar het adres dat op de retourbon is weergegeven of tot de Klant duidelijk bewijs voorlegt van verzending van de Producten, waarvan de vroegste datum bepalend is.

Indien het retourpakket niet wordt ontvangen door Umaii en bij gebreke aan bewijs van verzending, zullen de Producten niet worden terugbetaald of uitgewisseld en kan Umaii niet aansprakelijk gesteld worden.

Pakketten die door Umaii worden ontvangen die niet teruggezonden werden overeenkomstig voormelde procedures, zullen niet door Umaii worden terugbetaald.

De Klant draagt het risico dat gepaard gaat met de terugzending van Producten.

Artikel 11.           Fouten bij de levering

Indien de Klant uitzonderlijk van Umaii een Product zou ontvangen dat niet overeenkomt met de bestelling, dient de Klant Umaii zo snel mogelijk te contacteren via sales@umaii.be en in elk geval binnen veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelling. Umaii zal in dat geval de niet-overeenstemming van de levering verifiëren en de Klant in kennis stellen van de procedure voor terugzending, die desgevallend op kosten van Umaii zal gebeuren.

BELANGRIJK: voor terugzendingen/wijzigingen met oorsprong in landen buiten de EU, dient de Klant duidelijk aan te geven op de vrachtbrief dat de zending betrekking heeft of niet-commerciële goederen zonder herverkoopwaarde, zodat geen douanerechten zullen aangerekend worden aan Umaii. In geval van terugzending, zal Umaii op dezelfde manier te werk gaan, zodat de Klant geen dubbele douanerechten dient te betalen.

De Klant heeft geen herroepingsrecht voor wat betreft Producten die gemaakt werden naar de specificaties van de Klant of die duidelijk gepersonaliseerd werden overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 12.           Garantie

Alle Producten die via de Webshop www.umaii.be worden verkocht zijn onderworpen aan de wettelijke garantie en de garantie tegen verborgen gebreken zoals voorzien in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Om zich te kunnen beroepen op deze garanties, dient de Klant in het bezit te zijn van de factuur die door Umaii werd uitgegeven. In geval van defect, dient de Klant Umaii zo snel mogelijk en in elk geval binnen vijftien (15) dagen na ontdekking van het defect in kennis te stellen.

De wettelijke garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van ongevallen, nalatigheid, onaangepast gebruik, niet volgen van de gebruiksaanwijzing of in geval van wijzigingen of aanpassingen aan de Producten of enig ander incorrect gebruik door de Klant.

Artikel 13.           Privacy en cookies

De Klant dient persoonsgegevens aan Umaii te bezorgen, die deze verzamelt wanneer een bestelling wordt geplaatst. Bij gebreke van deze informatie, zal Umaii niet in de mogelijkheid zijn om de bestelling van de Klant te verwerken.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de Klant het recht tot toegang tot, rectificatie van, verzet tegen of verwijdering van zijn persoonsgegevens die door Umaii worden bewaard.

Een uitgebreide toelichting kan u vinden in onze afzonderlijke Privacy Policy.

Artikel 14.           Bewijs

De Klant erkent dat elektronische communicaties en back-ups van de Webshop die van tijd tot tijd door Umaii worden gedaan, kunnen gebruikt worden als bewijs van een transactie tussen de Klant en Umaii.

Artikel 15.           Overmacht

Umaii is niet aansprakelijk wegens gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de Verkoopvoorwaarden in geval van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, problemen met douane autoriteiten, stakingen, faillissement van derden waarop Umaii beroep doet, niet-levering of laattijdige levering van goederen door externe leveranciers van Umaii, of  handelsrestricties en nieuwe regelgeving.

Artikel 16.           Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan Belgisch recht, ongeacht het land van levering, zonder afbreuk te doen aan dwingende regels van consumentenrecht in het land van verblijf van de Klant.

Alvorens gerechtelijke procedures op te starten, dienen de Partijen te proberen om hun geschil in der mine te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de Verkoopvoorwaarden voorgelegd worden aan de rechtbanken die bevoegd zijn overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 44/2001 van 22 December 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Burcht, juni 2020